Чечелівський район. КЗО ЗДО № 88 ДМР

 

Навчальний процес

 

Навчальний процес  в дошкільному навчальному закладі №88

 

Навчальний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”.

 

Базовим компонентом дошкільної  освіти є програми розвитку:

-”Дитина”;

-”Малятко”;

-”Впевнений старт”;

-”Дитина в дошкільні роки”;

Всі програми рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Дошкільний заклад та окремі групи можуть обирати для роботи одну із програм.

 

Початок навчального року починається 1 вересня, а закінчується 31 травня.

Діяльність ДНЗ регламентується планом роботи на рік, який схвалюється педагогічною радою, та погоджується з відповідним органом управління освітою.

 

Навчальний процес дошкільного закладу використовує основні форми організації дітей, такі як:

-заняття;

-ігри;

-самостійна діяльність дітей;

-індивідуальна робота;

-гуртки;

-спостереження.

Можуть бути організовані фронтально, підгрупами,індивідуально, залежно від віку дітей, майстерності педагога, педагогічної мети.

 

Форми навчання для дітей дошкільного віку:

-тематичні;

-комплексні;

-комбіновані;

-інтегровані;

-домінантні.

 

Тивалість навчальної діяльності для дітей дошкільного віку становить:

молодший вік-15-25 хв.

старший вік-25-35 хв.

 

Заняття:

Навчальна діяльність планується переважно на першу половину дня, але допускається в окремих випадках заняття у другій половині дня.

Вихователі нашого дошкільного закладу поєднують вербальні, наочні та практичні методи, але відводять належне місце продуктивним видам діяльності.

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально-виховному процесі  нашого закладу.

Пріоритет мають (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

 

Ігрова діяльність:

Упродовж  усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

 

Самостійна діяльність:

Самостійна діяльність дітей  організується в усіх вікових групах щодня в  першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви,самостійності, ініціативи, організаторських здібностей.

 

Індивідуальна робота з дітьми:

Упродовж  усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

 

Гурткові заняття:

Упродовж  усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

 

 

 У центрі уваги  постають завдання забезпечення дитині перед вступом до школи найпростішими навиками, які зробить особистість малюка життєво компетентною, адаптованою і адекватно зорієнтованою в навколишньому середовищі, підготовленою до систематичного навчання. Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка майбутніх першокласників, розвиток пізнавальних психічних процесів і мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь – пріоритетні напрямки роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

 

Актуальними у навчально-виховному процесі дошкільного закладу залишаються і такі традиційні напрямки, як:

- фізичне,

- розумове,

-естетичне,

-моральне,

-трудове виховання.

 

Фізичне виховання у ДНЗ №88:

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання.

 Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах:

- молодший дошкільний вік – до 3 - 4 годин;

- старший дошкільний вік – до 4 – 5 годин.

Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури,  самостійної рухової діяльності тощо.

 

 Оволодіння рідною мовою і мовленням:

 Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і способом спілкування залишається одним  з першочергових завдань нашого закладу  у роботі з дітьми. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, та комунікативної компетентності.

  Мовленеві заняття  проводимо інтегровано, комплексно розв’язуючи поставлені завдання. Здійснюємо поступовий перехід від  репродуктивних дій дітей (повторень,переказів тощо) до продуктивних, що забезпечить своєчасне опанування дітьми  мовних явищ, сприятиме розвитку  мислення на порозі шкільного навчання.  Особливої уваги потребує організація комунікативної діяльності (спілкування з однолітками і дорослими один на один, в підгрупах, колективі); перед дітьми постають нові завдання спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях як природних, так і штучно створюваних, імпровізованих.

 

Екологічна культура:

Одним з важливих питань залишається виховання екологічної культури у дошкільників. Його розв’язання здійснюється у таких напрямках:

-формування реалістичних уявлень про явища природи,

- елементів екологічного світорозуміння,

- розвиток позитивного, дбайливого ставлення до природного довкілля, -прищеплення практичних умінь природокористування.

 Вихователі  розширюють та поглиблювати власні знання і знання дітей про природу, побут, культуру, етнічні традиції своєї місцевості.

 

Родинне виховання та дошкільне виховання, це запорука успіху дитини:

 

Потребою сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу. З цією метою  проводяться батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, "круглі столи", тренінги, вікторини, дні відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, гуртки,  застосовуються засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, та ін.), залучаються батьки до проведення свят та розваг. При виборі форм роботи дошкільного навчального закладу з родинами вихованців враховуються життєва компетенція, соціальний рівень батьків, батьківський досвід, кількість дітей в сім’ях та їхня стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи батька та інші фактори.  Батьки  виступають не як експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а в ролі їхніх рівноправних партнерів і союзників. Стосунки з ними  будуються на відвертості, взаєморозумінні, гуманності.